top of page

קוד אתי

חברתנו דוגלת בשמירה על אמות מידה של אחריות ומוסריות ומקפידה להתנהג באופן ערכי. זו דרכינו.

חברתנו מעניקה לכולם הזדמנות שווה, ללא אפליה ו/או משוא-פנים.

חברתנו מקפידה ביתר שאת לקיים את הוראות החוק ומגלה אפס סובלנות כלפי פעילות המעוררת חשש לשוחד ו/או לפגיעה בטוהר המידות.

אנחנו מקיימים עם עובדינו, לקוחותינו וספקינו יחסים של אמון, שיתוף פעולה ועזרה הדדית – "כולנו משפחה אחת".

אנו נוהגים בהגינות, רגישות ואכפתיות בטיפול בפניות מצד עובדינו, לקוחותינו וספקינו, תוך מתן תשובות מהימנות.

אנו דוגלים בשוויון הזדמנויות למועמדים ולעובדים ללא הבדל מין, מוצא, לאום, דת, גיל וכו', תוך שמירה על גיוון תעסוקתי.

הננו מקדמים שילובם בעבודה של אנשים בעלי מוגבלויות, תוך הנגשת סביבת העבודה כהלכה.

אנו מחויבים לקיים ולשמור על סביבת עבודה בטוחה ובריאה לעובדינו.

אנו מגינים על סודיות המידע הקשור לעובדים ולקוחות העובדים עמנו, תוך שמירה על פרטיות ואבטחת מידע.

אנו עומדים על כך שלקוחותינו וקבלני משנה מטעמנו ישמרו על הוראות הדין ויעניקו לעובדים שלנו המשובצים בשורותיהם יחס הוגן, נאות, מקצועי ומכבד.

אנו מכבדים את גופי הרגולציה הפועלים בענף כח האדם ומקפידים ליישם את הוראותיהם.

אנו תורמים משאבים לרווחת הקהילה.

בברכה

שמואל לוי - מנהל

bottom of page